จรรยาบรรณและศลีธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย
 

 

1. ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีพฤติกรรม และการกระทำการใด ๆ ให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน
และผิดหรือขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดีงาม
2. พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้เท่าทันกับความเสี่ยง และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนา
และธำรงวิชาชีพอยู่สม่ำเสมอ
3. ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในส่วนได้เสีย และไม่ปฏิบัติการใด ๆ ที่อาจขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรง
และ/หรือที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.

พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ในฐานตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันที่ตนเองสังกัด
โดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกินขอบข่ายที่บริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้

5.

มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัย ที่ตนเองสังกัด รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย

6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือ แสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทนนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้า
7. เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง
ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้องความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
8. ส่งเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และ วิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับ
และความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม
9. ดำรงตนให้ปรากฏ เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากบุคลากรร่วมวิชาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับษาเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : จรรณยาบรรณ | ประการศ คปภ. | ข้อบังคับ